Lasteaiast
Uudised
Avalik teave
Õppekasvatustegevus
Lapsevanemale
Hoolekogu
Galerii
Tagasiside

 
 
 
  Miks on erivajadusega lapsel olla hea erirühmas?
  Kannikese lasteaed sai 50. aastaseks
  Tallinna lasteaiad saavad matemaatika kohvrid
  Kontsert vanavanematele
  Loeng eneseregulatsiooni oskuste õpetamisest
  Leivapäev
  Muraste Looduskoolis
  Tulest targem
  Logopeedide siskoolitus õpetajatele
  Tunnustus lasteaiale
  Moedemonstratsioon
  Luuletuste esitamise konkurss
  Politseimuuseum tuli külla
  Logopeediapäev
  Emakeelepäev
  Terviseprojekt
  Kristiine linnaosa tantsupäev
  MÕK Kannikeses - lahtiste uste päev uutele peredele
  Lasteaed sai "Etno" rahvariided
Miks on erivajadusega lapsel olla hea erirühmas?
Prindi
 
 

Õppe-kasvatustöö peamisteks eesmärkideks erirühmas (tasandusrühmas) on kõnepuude korrektsioon, laste igakülgne arendamine ning ettevalmistamine õppimiseks neile sobivas koolitüübis.

Nende eesmärkide saavutamiseks on olulised:

  1. soodsalt mõjuv keskkond;
  2. lapse närvisüsteemi ja kõne arengu iseärasusi arvestav päevakava;
  3. logopeediline abi;
  4. korrektsiooniline õppekasvatustöö.

Rääkides ümbritseva keskkonna soodsast mõjust, on oluline last ümbritsevate täiskasvanute (õpetajate) positiivseid emotsioone sisendav, julgustav, rahustav, tasakaalukas ning järjekindlalt nõudlik suhtumine lastesse.  Oluline on täiskasvanu kõne, mis on lastepärane, hästi arusaadav, emotsionaalne ja rahulik.

Kuna laste arv erirühmas on väiksem, saab õpetaja igale lapsele läheneda individuaalselt. Ka laps ise tunneb ennast turvalisemalt väiksemas lastekollektiivis.

Erivajadustega lastel esineb sageli kiiret väsimist, nad omandavad teadmisi aeglasemalt, mistõttu nad vajavad läbivõetavate teemade jaotamist pikema aja peale, ülesannete lihtsustamist, õpitu mitmekordset süvendamist ja kinnistamist. Kuna laste tähelepanu on ebapüsiv ja lühiajaline, tuleb õppetegevused liigendada väiksemateks osadeks, kasutades mängulisust, rohket näitlikustamist,  tegevust lihtsustavaid skeeme ja liikumispause.

Logopeediline abi on kahesuunaline: ühelt poolt otsene logopeediline kõneravi (tunnid); teiselt poolt kaudne logopeediline abi (kõikidel päevakava osadel ja tegevuste läbiviimisel arvestatakse õige kõne harjutamise vajadust). Logopeedi juures õpitu kinnistatakse õpetaja poolt rühmas.

Logopeedilise töö ülesanded:

  1. sõnavara laiendamine;
  2. grammatiliselt õige kõne kujundamine;
  3. häälduse korrigeerimine;
  4. tekstiloome ja –mõistmise arendamine;
  5. lugemise ja kirjutamise eeloskuste kujundamine.

Septembris toimub laste kõne uurimine. Sellest lähtudes planeeritakse järgnev õppe-kasvatustöö koos rühmaõpetajatega (kuu tööplaanid, töö alarühmades, individuaalse töö vajadus).

Lapse arengudünaamika jälgimiseks viiakse kaks korda aastas läbi analüüsipäevad kõikide spetsialistide osavõtul, samuti arenguvestlused lastevanematega, kus osaleb nii õpetaja kui logopeed.

Logopeed aitab õpetajal valida lapsele antava aktiivse ja passiivse sõnavara mahu, küsimuste formuleeringu ja lausete mallid, mida lapsed kasutama peavad. Selleks on välja töötatud kodulooteemalised sõnavarakaardid.

Nii logopeed kui õpetaja rakendavad sõnavara arendamiseks ja õigete grammatiliste vormide kinnistamiseks võimalikult palju enda ja teise tegevuse kommenteerimist ning küsimustele vastamist tegevuse käigus. Seda saab teha kõikide igapäevaste toimingute käigus (pesemine, söömine, riietumine, käelises tegevuses jne).

Oluline koostöö on muusikaõpetajaga kõnehingamise, rütmitunde ja hääle arendamisel. Samuti tehakse koostööd lastele häälduslikult ja sisult sobivate laulutekstide valimisel. Oluline on töö diferentseeritus erinevate kõnetasemega lastega.

Ka Tartu Ülikooli teadlased on arvamusel, et kõnepuudega lapse tulemuslikum õpetamine toimub erirühmas, sest tavarühma õpetajatel puudub vastav ettevalmistus ning logopeedi igapäevane suunamine ja abi.

 

Tallinna Kannikese Lasteaia logopeedid

Lisatud: 01.06.2015

 

  Tallinna Kannikese Lasteaed  Kannikese 13,10613 Tallinn  Tel: 6608021  kannike@kannike.edu.ee  www.kannikese.ee