Vastuvõtt lasteaeda

Tallinna Kannikese Lasteaias on  5 tasandusrühma ja 1 arendusrühm.

Õppekeel on eesti keel.

Lapse erilasteaeda (erirühma) vastuvõtmise alused

KLS § 6 lg 6 Erivajadusega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 50-s nimetatud nõustamiskomisjoni soovitusel.

KLS § 6 lg 7 Lapse erilasteaeda või –rühma vastuvõtmise ning sealt väljaarvamise alused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

Tasandusrühm

Sihtgrupp – lapsed, kellel on: hääldamis- ja fonatsioonipuuded (häälduspuuded, kõne rütmi ja tempo puuded, düslaalia, rinolaalia, düsartia, anatria); süsteemsed kõnepuuded (alaalia, afaasia); teisased kõnepuuded (tingitud kergest kuulmispuudest, psüühikahäiretest ilma vaimse alaarenguta); segatüüpi spetsiifilised arenguhäired.

Tasandusrühma täituvus on kuni 12 last.

Arendusrühm

Sihtgrupp – lapsed, kellel on: mõõdukas, raske või sügav intellektipuue.

Arendusrühma täituvus on kuni 7 last.

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm    alates 01.09.2018

Sihtgrupp – lapsed, kellel on:

  • vastastikuse sotsiaalse mõjutamise ja suhtlemise kvalitatiivne kahjustus, millega kaasneb huvide ning tegevusaktiivsuse piiratus, stereotüüpsus ja monotoonne korduvus.

Rühma täituvus on kuni 4 last (KELS § 2 lg 6).

 

Lapse vastuvõtmisel erirühma esitab lasevanem või eestkostja lasteasutuse direktorile:

kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni soovituse

 

Uuendatud 17.04.2018

Irja Keiv, direktor

www.kannikese.ee

Back to top