Vastuvõtt lasteaeda

Tallinna Kannikese Lasteaias on  kolm tasandusrühma, kaks rühma pervasiivsete arenguhäiretega lastele ja üks arendusrühm.

Õppekeel on eesti keel.

Lapse erilasteaeda (erirühma) vastuvõtmise alused

KELS § 6 lg 6

Erivajadusega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 50-s nimetatud nõustamiskomisjoni soovitusel.

KELS § 6 lg 7

Lapse erilasteaeda või –rühma vastuvõtmise ning sealt väljaarvamise alused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

Tasandusrühm

Sihtgrupp – lapsed, kellel on:

  • hääldamis- ja fonatsioonipuuded (häälduspuuded, kõne rütmi ja tempo puuded, düslaalia, rinolaalia, düsartia, anatria);
  • süsteemsed kõnepuuded (alaalia, afaasia);
  • teisased kõnepuuded (tingitud kergest kuulmispuudest, psüühikahäiretest ilma vaimse alaarenguta);
  • segatüüpi spetsiifilised arenguhäired.

Tasandusrühma täituvus on kuni 12 last (KELS § 2 lg 2).

Arendusrühm

Sihtgrupp – lapsed, kellel on:

  • mõõdukas, raske või sügav intellektipuue.

Arendusrühma täituvus on kuni 7 last (KELS § 2 lg 3).

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

Sihtgrupp – lapsed, kellel on:

  • vastastikuse sotsiaalse mõjutamise ja suhtlemise kvalitatiivne kahjustus, millega kaasneb huvide ning tegevusaktiivsuse piiratus, stereotüüpsus ja monotoonne korduvus.

Rühma täituvus on kuni 4 last (KELS § 2 lg 6).

 

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

 

Lapse vastuvõtmisel erirühma esitab lasevanem lasteasutuse direktorile:

  1. kirjalik avaldus
  2. nõustamiskomisjoni soovitus

 

Nõustamiskomisjoni soovituse saab Rajaleidjast:

Infotelefoni number +3727350700

Aadress: Lõõtsa 4, Tallinn

 

 

Irja Keiv, direktor

Info uuendatud: 02.06.2023

 

www.kannikese.ee

Back to top