Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

 • Õppeaasta kestus on 1.septembrist kuni järgmise aasta 31.augustini.
 • Pedagoogide poolt planeeritud kindlate eesmärgistatud tegevustega õppeaeg on 1.septembrist kuni 31.maini.
 • Suveperiood on vaba planeeringuga aeg. Suurem osa päevast planeeritakse viibimisele värskes õhus. Tähelepanu all on liikumine ja sporditegevus ning õppeaasta jooksul omandatud teadmiste-oskuste praktiline kasutamine.
 • Õppetegevuse aastaringses planeerimises arvestatakse kõiki võimalusi laste kõneoskuste kinnistamiseks läbi suhtlemise erinevates õppetegevustes ja mängus.
 • Õppetegevuse planeerimise aluseks on lasteaia õppeaasta tegevuskava, mille eesmärgid ja prioriteedid tulenevad arengukavast, õppekavast ,lasteaia õppeaasta töö analüüsist.
 • Septembrikuu on uuringute kuu. Maikuu on aastase töö analüüsi ja kokkuvõtete tegemise kuu (15.05.-31.05.) Maikuus planeeritakse järgmise õppeaasta põhieesmärgid.
 • Kõik spetsialistid teostavad uuringud kõikide lastega vastavalt kokkulepitud sisule ja vorminõuetele koos tulemuste kandmisega tabelitesse.
 • Iga rühm koostab tegevuskava vastavalt kokkulepitud nõuetele.
 • Rühma õppe- ja kasvatustöö päevik, päeva- ja tegevuskava kinnitatakse direktori poolt.
 • Jõuluaeg on jõulupidudeks ettevalmistamise, kordamise ja laste vaba mängu aeg.
 • Üks kord kuus on külalisteatri etendused, mis on ette planeeritud kogu õppeaastaks (septembrist- aprillini).
 • Üks kord nädalas on tugispetsialistide tööaeg planeeritud õhtupoolikule (täiskoormuse korral) lastevanemate nõustamiseks ja nendele oma töö tutvustamiseks.
 • Individuaalsed arenduskavad koostatakse konkreetsele lapsele kindlaks ajavahemikuks neis arenguvaldkondades, mille arengutase erineb eeldatavast eakohasest arengust.
 • Kodu ja lasteaia koostöö parendamiseks on planeeritud rühma kroonika kokkupanemine, mänguvahendite koosvalmistamine (lapsed, lapsevanemad, rühma meeskond).

Uuendatud 01.09.2023

Irja Keiv, direktor

 

www.kannikese.ee

Back to top